Telefon: 02324847807

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Türk Enerji Hukukunu elektrik, petrol, doğalgaz, LPG piyasalarına paralel şekilde değerlendirmek mümkündür.

Ülkemiz sınırları içerisinde tüzel kişilerin enerji lisanslarının verilmesi, işletme hakkı devrinde uygulanacak prosedürün belirlenmesi, enerji piyasasının performansının izlenmesi, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulması, değiştirilmesi ve bu yönetmeliklerin uygulanması, fiyatlandırma esaslarının tespiti, serbest olmayan tüketicilere yapılacak satışın fiyatlandırmasının tespiti ve genel olarak enerji piyasasının Kanuna uygunluğunun sağlanması ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu görevlidir.

EPDK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. EPDK’nin temsil ve karar organı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kuruludur.

EPDK elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahiptir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,  mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması amacıyla yürürlüğe konmuştur

Kanunda elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan ya da perakende satılması, ithalatı ve ihracatı, piyasada işletimi ile tüm bu sayılan faaliyetlerle ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir